Indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore 2005-2011 (2005=100)
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

Grupet Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 46 Përzgjedhur

Kërko

Matjet Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
Index (2005=100)
Kontakti
Violeta Arifi-Gashi - Udhëheqëse e Divizionit
Data e krijimit
23.4.2015
Burimi
Agjencia e statistikave të Kosovës
Matricë
ag05
Footnotes

Fusnotat

ASK, “Çmimet mesatare vjetore per disa prodhime bujqësore 2005-2011”
1 Wheat – is domestic, 2 Barley, 3 Maize – Hybrid 448, 4 Rye, 5 Oats, 6 Hay produced in meadow, 7 Wheat straw (Stubble wheat), 8 Lucerne, 9 potatoes, 10 Cabbage (Hybrid 4 11 Onions- second quality, 12 Pepper- variety Sombork, 13 Spinach- variety Matador, 14 Beans- second quality,15 Tomatoes- variety Arleta, 16 Cucumber- variety Cornishon, 17 Watermelon– is domestic product, 18 Leek, 19 Garlic, 20 Apple, 21 Pear, 22 Chesnuts, 23 Walnuts, 24Grape, 25 Live weight per 1kg for bulls and heifers aged 18-22 months domestic pedigree, 26 Live weight per 1kg for pigs aged 10-12 months domestic pedigree, 27 Live weight per 1kg for sheep domestic pedigree (white, mug) aged older than 12 months, 28 Chicken (Willage)– domestic (18 weeks old), 29 Chicken (farms)– domestic (18 weeks old) , 30 Milk –price for 1litre cow milk with 3.2% fat, 31 Honey domestic product, 32 Price for 30 pieces
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA