Indeksi tremujor i çmimeve të prodhimeve bujqësore, TM4 2010-2016 (2010=100)
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kodi i IÇPB dhe variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 51 Përzgjedhur

Kërko

periudha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
Index (2005=100)
Kontakti
Violeta Arifi
Shefe e divizionit
violeta.arifi@rks-gov.net
Data e krijimit
9.2.2017
Burimi
Agjencia e statistikave të Kosovës
Matricë
agpr01
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA