Indeksi vjetor i çmimeve të inputeve bujqësore, 2010-2016
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kodi\përshkrimi Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 21 Përzgjedhur

Kërko

peshat\viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
e raportuar ne tabele
Data e krijimit
28.2.2017
Matricë
agpr02
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA