Indeksi tremujor i çmimeve të prodhimeve bujqësore TM1 2010 - 2017 (2010 = 100)
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kodi IÇPB - përshkrimi Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 51 Përzgjedhur

Kërko

tremujore Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 29 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
Index (2010 = 100)
Kontakti
Violeta Arifi
Shefe e divizionit
violeta.arifi@rks-gov.net
Data e krijimit
29.5.2017
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
agri1
Footnotes

Fusnotat

Simbolet
. Të pa – aplikueshme
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA