Indeksi i Çmimeve të inputeve bujqësore, TM1-TM4, 2010-2017, (2010=100)
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kodi API - përshkrimi Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 21 Përzgjedhur

Kërko

tremujoret Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 30 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
(2010=100)
Kontakti
Violeta Arifi
Shefe e divizionit
violeta.arifi@rks-gov.net
Data e krijimit
30.5.2017
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
agri2
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA