Çmimet e inputeve bujqësore, 2010-2016
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

grupet e produkteve- prodhimit Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
numer
Kontakti
Violeta Arifi
Shefe e divizionit
violeta.arifi@rks-gov.net
Data e krijimit
30.5.2017
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
agri3
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA