Çmimet mesatare për disa prodhime bujqësore, 2010-2016
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kodi i artikullit - prodhimet Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 32 Përzgjedhur

Kërko

prodhimi - viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
euro
Kontakti
Violeta Arifi
Shefe e divizionit
violeta.arifi@rks-gov.net
Data e krijimit
30.5.2017
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
agri4
Footnotes

Fusnotat

( . ) Tregon se në këta muaj nuk grumbullojmë çmime të prodhimeve bujqësore për këto kultura bujqësore
(Lakrë,Speca, Spinaq, Domate,Tranguj, Shalqi, Molla, Dardha, Gështënjë, Rrush)
1– Gruri – prodhim vendor, 2 Elbi , 3 Misri – Hibrid 448, 4 Tthekër 5 Tershër, 6 Sana , 7 Kashtë gruri, 8 Jongjë, 9 Patate 10 Lakër- variteti (Hibrid
4), 11 Qepë klasa e dytë e kualitetit, 12 Speci- Varieteti Sombork, 13 Spinaqi- varieteti Matador, klasa e dytë e kualitetit, 14 Fasulja klasa e dytë e
kualitetit, 15 Domate- Varieteti Arleta, 16 Tranguj- Varieteti Cornishon, 17 Shalqi– prodhim vendor, 18 Presh prodhim vendor, 19 Hudhra prodhim
vendor, 20 Molla varitet Idaret, 21 Dardha – varieteti autokton , 22 Gështenjë – prodhim vendor , 23 Arra, 24 Rrushi-varieteti hamburg, 25 Pesha e
gjallë për 1kg, për mëzet dhe mëshqerra të moshës 18-22 muaj, racë vendore, 26 Pesha e gjallë për 1kg, për derra të moshës 10-12 muaj, racë vendore,
27 Pesha e gjallë për 1kg, për dele racë vendore të moshës jo më të vjetër se 12 muaj, 28 Pula– vendore (të moshës rreth 18 javë Fshati), 29 Pula–
vendore (të moshës rreth 18 javë të Fermes ), 30 Qumësht lope –çmimi për 1litër me përmbajtje 3.2% yndyrë, 31 Mjaltë – prodhim vendor,
32 Vezë çmimi për 30 copë
Draft udhëzues për përdorimin e ASKDATA