Popullsia sipas gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike/kulturore 2011
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

Mosha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 18 Përzgjedhur

Kërko

Nacionaliteti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Gjinia Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
Numër
Kontakti
infoask@rks-gov.net
Anketa
Census 2011
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
census40
Baza e të dhënave
ASK database
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA