Popullsia e komunës së Malishevës sipas vendbanimit,gjinisë dhe etnicitetit 2011
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

Gjinia Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Vendbanimi Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 45 Përzgjedhur

Kërko

Përkatsia etnike Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Contact and information

Informacion

Njësi
Numër
Kontakti
infoask@rks-gov.net
Data e krijimit
22.6.2016
Burimi
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Matricë
censusetn30
Footnotes

Fusnotat

Nuk ka fusnotaa
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA