Llogaritë Ekonomike për Bujqësi - vlerat me çmime konstante, milion euro, 2005-2019 (pjesa 2)
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

artikulli Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 44 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 15 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA