Bruto produkti vendor sipas metodës së shpenzimeve me çmime aktuale. 2014-1 - 2019-3
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Kërko

tremujori Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA