Numri i ndërmarrjeve të regjistruara dhe atyre të shuara sipas tremujoreve 2006-2018
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

tremujori Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 51 Përzgjedhur

Kërko

ndërmarrje të reja \ të shuara Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA