Skema e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) sipas komunave, 2017-2018
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

komuna Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 39 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Kërko

muaji Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA