Shko lart
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Zgjidh variablin

Popullsia e Kosovës e vlerësuar, 2012 - 2022

Zgjidh variablat

Avni Kastrati
Udhëheqës i divizionit të statistikave të popullsisë
038 200 31 105
22.12.2023
Numër
14.1.2015
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Deçan , Gjakovë , Gllogoc ,

Përzgjedhur 1 nga gjithsej 39

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2022 , 2021 , 2020 ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 11

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
Raporti përfshin ndryshimet e numrit të popullsisë (shtimin natyror dhe
migrimin), që kanë ndodhur gjatëperiudhës 01 janar - 31 dhjetor, në
territorin e Kosovës.
Vështrimi metodologjik
Për ta vlerësuar numrin e popullsisë rezidente në nivel kombëtar/komunal, popullsia është e ndikuar
nga nataliteti, mortaliteti dhe migrimi. (NMM).
Vlerësimi i popullsisë:
popullsia bazë + nataliteti – mortaliteti ą migrimi i jashtëm/brendshëm.
Të dhënat e vlerësuara përfundimtare mbi numrin e popullsisë në nivel të komunave janë llogaritur sipas
procedurave të mëposhtme:
Pn + (N-M)+(I–E)
Pn -Numri i banorëve të përllogaritur për vitin e dhënë (2012)
N -Numri i lindjeve të gjalla (Nataliteti), 01 janar-31 dhjetor 2013
M -Numri i vdekjeve (Mortaliteti), 01 janar-31 dhjetor 2013
I - Imigrimet, 01 janar-31 dhjetor 2013
E –Emigrimet, 01
janar-31 dhjetor 2013.
Raporti i plote i vlersimit te popullsise