Shko lart
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Zgjidh variablin

IHÇK (2015=100), ndryshimet mujore dhe vjetore të çmimeve, 2002M05 - 2023M07

Zgjidh variablat

Tel: (+381) 038 200 31 129
15.8.2023
(%)
mujore - monthly
15.6.2017
Agjencia e Statistikave te Kosoves
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2023M08 , 2023M07 , 2023M06 ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 260

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 3

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
Fjalor: COICOP - Klasifikimi i konsumit individual sipas qëllimit ASK Metadata
Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave. Për të marrë informata më të detajuara për raportet e cilësisë, klikoni në linkun në vazhdim: ESMS Metadata